תקנון מוזיאון אלי כהן

תקנון שימוש באתר אינטרנט של החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - מוזיאון אלי כהן

 

כללי.

ברוך הבא לאתר "מוזיאון אלי כהן" הרצליה (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"). 

החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ), המפעילה את "מוזיאון אלי כהן" הרצליה (להלן: "החברה" ו- "מוזיאון אלי כהן", בהתאמה) מאשרים גישה אל האתר בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד ותנאי שימוש אלו יחולו על כל משתמשי האתר. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

 

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד או ביותר מבין השירותים הניתנים באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

אתר זה מאפשר לרכוש כרטיסים לכניסה למוזיאון אלי כהן לסיור מודרך ולאירועים (להלן: "האירוע" או "האירועים"), המבוצעים במסגרת ו/או מטעם מוזיאון אלי כהן באמצעות כרטיס אשראי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את הוראות תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, את מבנה האתר, את תוכנו של האתר ומראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים במסגרתו, ובנוסף כל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים המוענקים במסגרתו. תוקפם של העדכונים / השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

הגדרות.

בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים, הפירוש שניתן לצדם אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים:

"מזמין" או "משתמש" - אדם המזמין כרטיס  לאירוע המתקיים במסגרת פעילות מוזיאון אלי כהן באמצעות אתר זה ו/או  כל אדם אחר הגולש באתר.    

"כרטיס לאירוע" או "הכרטיס" - כרטיס כניסה לאחד מהאירועים שבלוח האירועים המפורטים באתר ואשר מוצע למכירה באתר. 

"עסקה" - הזמנת כרטיס לאירוע, באמצעות כרטיס אשראי באתר, או בשיחה (במספר אמצעים כמפורט בהרחבה להלן) עם נציג החברה. 

"שירות" או "שירותים" - אפשרויות רכישת הכרטיסים לאירועים באמצעות האתר. מובהר בזה, כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין כהזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, אשר בו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום.

מלאי הכרטיסים לאירועים השונים המוצעים במסגרת האתר הינו מוגבל ולפיכך ביצוע ההזמנה באתר הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים (כולל מע"מ). החברה רשאית לשנות את כל או חלק מבין המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, או באמצעות המוקד הטלפוני של מוזיאון אלי כהן, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין, כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף, אשר מכובד על ידי החברה.

כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה. 

ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין. החברה מדגישה, כי סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ו/או לשיבושים בקליטת ההזמנה באתר. היה והמזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה אשר ארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או שהמזמין לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני חוזר בדבר השלמת העסקה, על המזמין מוטלת החובה לפנות אל משרדי מוזיאון אלי כהן, בשעות הפעילות הרגילות של מוזיאון אלי כהן - דהיינו, ימים ראשון, שני וחמישי בין השעות 09:00 עד 15:00.

על המזמין לוודא, כי בעת ביצוע העסקה מילא את פרטי זיהוי שלו באופן מדויק ועדכני. באם בעת ביצוע העסקה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת הכרטיסים. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

 

רכישה בתשלומים.

בעת ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי ניתן לבצע את העסקה בתשלומים כמפורט להלן:

  • עסקה בסכום של מעל 200 ש"ח (כולל מע"מ) - 2 תשלומים.
  • עסקה בסכום של מעל 300 ש"ח (כולל מע"מ) - 3 תשלומים.

 

נגישות לאנשים עם מוגבלות.

על מנת לאפשר חוויה מיטבית, המותאמת לאנשים עם מוגבלות, ניתן לבצע רכישה של כרטיסים מותאמים למוגבלויות שונות בכל אחד מבין האמצעים הבאים:

טלפון:  050-2003556, בימים ראשון, שני וחמישי בין השעות 09:00 עד 15:00.

דואר אלקטרוניelicohenmuseum@gmail.com

 

 

כרטיסים.

כרטיסים אשר הוזמנו באמצעות האתר, יוצגו על ידי המזמין בכניסה / בדלפק מוזיאון אלי כהן (בהתאם למקרה), או במקום בו מתקיים האירוע באמצעות הטלפון החכם או באמצעות אישור מודפס, המאשרים את ביצוע העסקה. לא תתאפשר הצגת כרטיסים בדרכים אחרות מהמפורט לעיל, ולפיכך הדבר הינו באחריות המזמין.

 

מאחרים.

לאחר תחילת האירוע, יופנה המזמין לשבת במקומות הפנויים בלבד!

במפורש, לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מזמין מאחר מהמיקום שהתאפשר לו בשל איחורו.

מודגש בזה, כי באחריות המזמין להגיע כרבע שעה לפני תחילת האירוע אל הקופה במקום האירוע ולאסוף את הכרטיסים. 

 

ביטול עסקאות.

ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מזכירות מוזיאון אלי כהן, במהלך שעות הפעילות של מוזיאון אלי כהן -  דהיינו, ימים ראשון, שני וחמישי  בין השעה 09:00 ועד השעה 15:00 בטלפון: 050-2003556, או, או באמצעות דוא"ל: elicohenmuseum@gmail.com 

יש לוודא טלפונית עם מוזיאון אלי כהן את קבלת הדואר האלקטרוני.

לא ניתן לבטל עסקה בפחות מאשר 48 שעות לפני מועד האירוע.    

ביטול עסקה יהא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. 

בכל מקרה של ביטול עסקה, יחויב המזמין (מבטל העסקה) בדמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה (כולל מע"מ).

אם נדחה האירוע למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, וזאת בכפוף להודעה שתימסר על ידי החברה.

ביטול עסקה במקרה שהאירוע נדחה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל ולהלן.

באם בוטל האירוע כתוצאה מגורם ו/או סיבות שאינם תלויים במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום אשר שולם בפועל בעבור הכרטיס שהוזמן על ידו, והכל מבלי שתגבה מאת המזמין (המבטל) עמלת ההזמנה.

 

פרסומים.

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו, אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית עבור המשתמשים באתר ואין להתבסס עליהם ו/או לנהוג על פיהם, בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

 

סודיות והגנה על הפרטיות.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו את המשתמש, הזמן במהלכו שהה המשתמש באתר ואילו פעולות בוצעו על ידי המשתמש בו. המידע אינו מזהה את המשתמש אישית ולכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. החברה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שייעשה על ידי המשתמשים באתר  לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מזהים את המשתמש באופן אישי, ובשימוש באתר המשתמש מסכים לתנאי שימוש כמפורט לעיל ולהלן.

הפרטים האישיים, הנמסרים על ידי המזמינים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע המצוי במשרדי מוזיאון אלי כהן   (להלן: "מאגר המידע").

החברה נעזרת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לטובת שמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים, באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד.

בנוסף, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי המשתמשים (וכלולים במאגר המידע), בין במועד ההרשמה לשירותים ובין כאלה שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.

על כן, המשתמש מצהיר בזאת, כי תוכן סעיף 7 זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו אשר תביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ו/או בסודיות פרטי המשתמשים כפי שנמסרו על ידיהם.

 

שימוש באתר וחובות המשתמש.

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת וירוסי מחשב למיניהם ו/או כדי לפרוץ למערכות מחשב ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת ו/או סודות מקצועיים ו/או מסחריים ו/או כל שימוש אחר העלול לגרום לנזק ו/או להפרעה ו/או להגבלת שימוש ו/או עלול להוות הפרה של זכויותיה של החברה ו/או של ספקי שירות מטעמה ו/או של לקוחות אחרים ו/או של משתמשים ו/או של צד ג' כלשהו.

הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות תקנון זה תהא של החברה בלבד, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע לכך.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום לאתר ולאחר שהוסברו לאותו האדם כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. קיימת חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי ו/או מעליב ו/או משמיץ ו/או מאיים ו/או פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם ו/או מעביר באמצעות האתר.

הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או מועברים בין המנויים.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

להנהלת החברה אין כל יכולת ו/או אפשרות לבדוק ו/א לנפות ו/או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

הנהלת החברה רשאית להשעות ו/או לחסום ו/או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש (הגולש) לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 

אחריות

החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ו/או בשירותים הניתנים בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט.

החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל וירוס מחשב ו/או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של החברה להבטיח באופן מוחלט כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן.

לפיכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מווירוס מחשב ו/או מתוכנות רוגלה ו/או מתוכנות זדוניות אחרות. 

כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות בגין המידע המופיע באתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו של משתמש כלשהוא ו/או בגין אי דיוקים כלשהם ו/או טעויות במסגרת האתר.

החברה מבהירה בזאת, שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. ייתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.

נפלה טעות סופר במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה.

החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר (אם וככל שקיימות) ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו, תהא עילת התביעה אשר תהא.

אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 

הפסקת פעילות האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים באמצעותו של האתר, וזאת ללא כל התראה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

 

זכויות יוצרים וקנין רוחני.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה.

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצא באלה (להלן: "המידע") מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

המידע הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה.

המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע ו/או בכל חלק הימנו.

הסימנים המסחריים של החברה, בין אם מצוין בצדו הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימני המסחר ו/או המותגים.

 

יחסי הצדדים.

לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין החברה "יחסי עובד ומעביד" ו/או "יחסי סוכנות" ו/או יחסי שותפות, כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

 

שימוש בפרטי המשתמש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני ו/או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו על ידי המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש ולמסירת פרטים אודות אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהחברה תעשה שימוש בפרטים אלו, המשתמש מתבקש לפנות אל משרדי מוזיאון אלי כהן, או להסיר את עצמו באמצעות אתר האינטרנט.

 

תנאים נוספים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש ו/או להפסיק את השימוש באתר למשתמש ו/או למשתמשים מסוימים (בין בשל פעולות של המשתמש/ים ובין מסיבה אחרת), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל התראה מוקדמת.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון, וזאת ללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר ו/או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ו/או לשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר הרצליה בלבד, וככל שאין בית משפט המוסמך עניינית בלבד לדון בהליך - לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף ו/או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם ו/או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, או שלחלופין ייחשבו הסעיפים האמורים והם בלבד כבטלים, ובכל מקרה יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפם.

אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסגרת תקנון זה, המשתמש אינו מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 

פרטי התקשרות.

החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - מוזיאון אלי כהן

רחוב הנדיב 2, הרצליה

באמצעות דואר אלקטרוני: elicohenmuseum@gmail.com

 

מערכת למכירת כרטיסים